2017 yılında kurulan ve 2018 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlayan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi; bilimsel araştırmaları, ulusal ve uluslararası projeleri ve aldığı bilimsel ödüllerle kısa zamanda Ülkemizin önemli Tıp Fakülteleri arasında yerini almıştır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, milli ve manevi değerler ışığında bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile insani değerlere bağlı, en üst düzey tıp eğitimi almış, tıp teknolojilerine hakim, bilgiye ulaşma yollarını bilen, güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, iyi iletişim kurabilen, etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın ve önderlik nitelikleri kazanmış, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kanıta dayalı, bölgesel, ulusal gereksinimler doğrultusunda toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile kaliteli sağlık hizmeti sunabilen, ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkıda bulunacak hekimler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim dili Türkçe olan ve Entegre Eğitim Programı uygulanan Fakültemizde temel bilimler ve klinik bilimler derslerinin verildiği ilk 3 yılın ardından 4. ve 5. yıllardaki klinik stajlar ve 6. yıldaki intörn hekimlik dönemi “İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde” yapılmaktadır. İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yayın organı olan “Forbes Tıp Dergisi” öğrencilerimizin Tıp ve Sağlık Bilimleri alanlarında güncel gelişmeleri takip edebilmelerini sağlayan Uluslararası Hakemli bir dergidir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen “Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi (IMCIDU)” ile öğrencilerimiz alanlarında uzman, seçkin ulusal ve uluslararası konuşmacılar ile tanışma fırsatı yakalamakta, Tıp alanında güncel bilgi ve öne çıkan yenilikleri öğrenme imkânı bulmaktadır.

Fakültemiz “ERASMUS+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programları” kapsamında yurtdışı öğrenci değişimi programına dahildir. Ayrıca ikili anlaşmalar şeklinde Avrupa üniversiteleri ile iş birliği protokollerimiz vardır.

Fakültemiz eğitiminin ilk 3 yılında “Özel Çalışma Modülü” adı altında bir eğitim programı uygulanmaktadır. Sadece sağlık alanında değil kültür, sanat, sosyal sorumluluk projeleri gibi alanlarda da yürütülen bu programda öğrenciler Öğretim Üyeleri ile bire bir çalışma fırsatı bulmaktadır. Öğrencilerin farklı alanlarda kişisel gelişimine de olanak sağlayan bu program ile öğrencilerimiz akademik faaliyetlerini uluslararası toplantılarda sözlü/poster bildiri şeklinde sunma ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlama fırsatı bulmaktadır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim dili Türkçe'dir. Tıp eğitimi programı üç aşamadan oluşur:

 •  
 • ✓ Aşama I: Klinik Öncesi Eğitim (1-3. Yıllar)
 •  
 • ✓ Aşama II: Klinik Staj (4. ve 5. Yıl)
 •  
 • ✓ Aşama III: İntörnlük (Aile Hekimliği) (6. Yıl)
 •  

Tıp fakültesinin eğitim programı entegre bir müfredata dayanmaktadır. Eğitim programında, öğrenmeyi kolaylaştıracak stratejiler kullanılmaktadır. Bu stratejilerden en önemlisi insan vücudundaki sistemleri, en basit birim olan hücreden başlayarak patolojiler de dahil olmak üzere daha karmaşık sistemlere doğru ders programında yer vermektir. Yatay ve dikey entegrasyon modeli ile anabilim dallarının kendi içlerinde ve diğer anabilim dalları ile koordineli bir şekilde eğitim programı geliştirilmektedir. Anabilim Dallarının otonomisini devre dışı bırakmadan entegrasyon sağlanmaktadır.

İlk üç yılda ders kurullarına dayanan entegre sistemde karma eğitim modeli uygulanmaktadır. Belirli bir organ sistemini öğretmek için temel ve klinik bilimlerin katılımını sağlar. Temel tıp derslerini ve mesleki becerilerini geliştirici klinik öncesi tıp meslek derslerini alırlar. İlk iki yıl ağırlıklı olarak sistemlerin normal yapı ve fonksiyonlarını, İkinci yılın son kurulu ve üçüncü yılda ise patolojilere ve klinik bilimlere giriş, sistem patolojileri ele alınmaktadır. Kullanılan eğitim metotları

İkinci ve üçüncü aşamada ise eğitim hastanede ve teorik eğitimlerin azaldığı hasta başı eğitimlerin ve uygulamalı eğitimlerin arttığı bir süreçtir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kendi kendine öğrenme becerilerini geliştiren uygulamaların da yer aldığı farklı eğitim yöntemlerini kullanmaktadır.

Fakültemizde uygulanan eğitim yöntemleri aşağıda verilmiştir:

Amfi dersleri; Klinik öncesi eğitim olan Dönem I, II ve III’te uygulanmaktadır. Klinik öncesi dönemde derslerin çoğunluğu amfi dersi şeklinde verilmektedir.

Laboratuvar uygulamaları; Öğrencilerin laboratuvar dersi öncesinde öğrendiği kuramsal bilgilerini tekrar etmeleri, pekiştirmeleri ve uygulamalı olarak anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Mesleki beceri eğitimi uygulamaları; Hekimlik mesleğinin gerektirdiği becerilerin, gerçek hasta ile karşılaşmadan önce, insancıl bir yaklaşımla ve tam öğrenme hedefi ile maket ve manken üzerinde uygulama yapılmasıdır.

Klinikte eğitim; Kuramsal, mesleki beceri, laboratuvar uygulamaları ve hasta başı eğitimi kapsamaktadır. Eğitici gözetiminde çoğunlukla gerçek hastalarla hasta başı eğitim ya da modeller üzerinde uygulanarak klinik yeterlilik sağlayan etkinliklerdir. Kuramsal eğitimde küçük gruplar halinde sınıf dersleri şeklinde yürütülmektedir.

Öğrenci Merkezli Uygulamalar

Serbest çalışma saatleri; Öğrencilere haftanın belli günlerinde ve saatlerinde öğrendiklerini tekrarlama ve yeni ders oturumlarına hazırlanmaları için ders programında ve Özel çalışma modülleri arasında yer alan sürelerdir.

Özel çalışma modülleri; Eğitim programının içinde yer alan, öğrencilere seçmeli olanağı tanıyarak istedikleri bir alanda derinlemesine çalışma olanağı sağlayan uygulamalardır. Her bir grubun en az bir danışmanı vardır ve bazı özel çalışma modülleri multidisipliner olabilmektedir. Özel çalışma modüllerinde öğrencilerin büyük çoğunluğu birinci tercihlerine yerleştirilmektedir. Talep fazlası nedeniyle tercihlerine yerleştirilemeyen öğrenciler, Dönem koordinatörleri tarafından belirlenen ilkeler ile en yakın özel çalışma modüllerine yerleştirilmektedir. Özel çalışma modülleri öğretim üyesinin belirlediği, uygun bir metotla değerlendirilmektedir.

Sosyal sorumluluk Projeleri; öğrencilerin üniversiteye ve topluma aidiyet duygularının arttıran, kurum kültürünün oluşturulmasına yardımcı olan, farklı sosyal ortamlarda bulunmaları, içinde yaşadıkları topluma olumlu katkılar sağlamaları ve ekip çalışması içinde yer almalarını sağlayan uygulamalardır. Tamamen gönüllük esasına göre yapılmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme: Entegre sistemde her ders kurulunun sonunda o ders kurulunu kapsayan “Ders Kurulu Sınavı" yapılır. Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluşacağı, kurul içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri, kurul öğrenim hedefleri öğrencilere fakülte web sayfasında yayınlanan tanıtım rehberleri ve ders programı ile duyurulur.

Sınavlarda tıp eğitiminde geçerliliği kabul edilmiş tüm yöntemler (yazılı, sözlü, yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı, objektif yapılandırılmış klinik veya preklinik sınavlar, ödevler) kullanılabilir. Ders kurulu sınavı, derslerin ders kurulunda yer aldıkları teorik ve pratik ders süreleri ile orantılı sayıda sorudan oluşur. Pratik sınavın şekli ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenir. Ders kurulu sınavları dönem koordinatörlerinin, kurul başkanlarının ve yardımcılarının gözetim ve denetiminde yapılır. “Ders Kurulu Sınavı Puanı” ders kurulu sınavı sonunda belirlenen puandır.

Tüm ders kurullarında devam şartını sağlamak ve her bir ders kurulu sınavından en az 60 ve üzeri puan almak koşuluyla, ders kurulu sınavları puanlarının aritmetik ortalaması 80 ve üstü olan Dönem I, II ve III öğrencileri dönem sonu sınavlarına girmeyebilirler. Bu öğrencilerin yıl içi ders kurulu sınav puanlarının aritmetik ortalaması, yılsonu bağıl sistem sonuçlarındaki notlarla kıyaslanmak suretiyle harf notuna çevrilerek dönem başarı notu olarak alınır.

Her dönemin sonunda bütün ders kurullarını kapsayan “Dönem Sonu Sınavı” yapılır. Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te ders kurullarında alınan puanların ortalamasının 0,60 ile çarpılarak ve dönem sonu sınavından alınan puanın 0,40 ile çarpılarak elde edilen sayıların toplamıdır. Bu sınav teorik ve/veya pratik şeklindedir. Yılsonu başarı notu, kurul sınavları not ortalamasının % 60'ı, yılsonu final sınavı notunun % 40'ının toplanması ile belirlenir. Bütünlemeye kalan öğrenciler için ise kurul sınavları not ortalamasının % 40'ı, yılsonu final sınavı notunun % 60'ının toplanması ile belirlenir. Dönem I, II ve III te dönemi başarmak için dönem notunun en az (CC) olması gerekir.

Dönem IV ve V her staj için ayrı ayrı puanlar verilir her staj sonunda Staj Sonu Sınavı yapılır. Staj sınavları anabilim dalı akademik kurul kararı ve fakülte kurulunun onayı ile yazılı sınav sözlü sınav (hem yazılı hem sözlü) ve pratik/uygulamalı (hem yazılı hem sözlü) olacak şekilde yapılabilir. Bu sınavların şekilleri ve ağırlıkları Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından eğitim öğretim yılının başında açıklanır. Dönem sonu notu bunların staj süresine göre ağırlıklı ortalaması alınarak belirlenir. Dönem IV, V ve VI’da her staj için başarı durumu bağımsız olarak değerlendirilir. Öğrencinin stajlardan başarılı sayılması için her staj sınavından 100 üzerinden 60 puan alması gerekir.

Dönem V' in tüm stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler intörnlüğe başlatılır. Bu dönemde öğrencilerin başarısı, her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, takip ettikleri hasta, hasta müşahedeleri ve epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve kliniko-patolojik toplantılardaki başarıları vb. gibi hususlar ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir. İntörnlük kademesinde sınav yoktur ve başarı notu, staj puanlarının ortalaması alınarak belirlenir.

Mezuniyet Notu ve Mezuniyet Derecesi: Dönem I, Dönem II, Dönem III, Dönem IV, Dönem V ve Dönem VI’nın dönem sonu notları toplamının altıya bölünmesiyle mezuniyet notu hesaplanır. Bir öğrencinin devam ettiği programdan mezun olabilmesi için; mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur.

Tıp fakültesi mezunları “Tıp Doktoru/Tıp Hekimi” ünvanı almaya hak kazanırlar. Mezunlarımız sağlık hizmetlerinin çeşitli kademelerinde tanı ve tedavi hizmetleri, sağlık danışmanlığı, sağlık eğitimi, sağlık araştırmaları ve yöneticilik alanlarında çalışabilirler.

Fakültemiz mezunları mecburi devlet hizmeti görevlerini tamamladıktan sonra, kamu ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanları vardır. Pratisyen hekimler aile-toplum sağlığı merkezleri gibi birinci basamak sağlık hizmetlerinde, özel ve resmi hastanelerde, klinik ve muayenehanelerde, rehabilitasyon merkezleri gibi diğer tedavi kurumlarında, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda ve benzeri tanı ve tedavi hizmeti yürüten kurumlarda çalışabilirler.

Dahili, cerrahi ya da temel bilimlerde uzmanlaşmak isteyen pratisyen hekimler, mecburi hizmetleri sırasında ya da mecburi hizmetleri bittikten sonra ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı’na girerek uzmanlık eğitimi almaya hak kazanırlar. Sınav sonrası sıralama ve tercihlere göre uzmanlık adayı öğrenciler, üniversite hastanelerinde veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlar. İlgili branşta “Uzman Tıp Doktoru” ünvanını kazanan hekimler mecburi devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Eğer mevcutsa daha ileri uzmanlaşma eğitimi almak isteyen uzman doktorlar “Yan Dal Uzmanlığı” eğitimi için yine ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ile uzmanlık alanlarının bir yan dalında eğitim alabilirler. Uzman doktorlar kamuya/özel sektöre/vakıflara ait birinci /ikinci/üçüncü basamak sağlık hizmeti verilen sağlık kuruluşlarda, hastanelerde, sağlıkla ilişkili organizasyonlarda, çalışabilirler. Yan dal uzmanlığını alan uzman doktorlar mecburi devlet hizmetlerini tamamlalıdır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bittikten sonra hekimler üniversite, devlet hastanelerinde ya da özel sektörde çeşitli iş fırsatları bulabilirler.

Akademik alanda çalışmalarına devam etmek isteyen hekimler ilgili kadro koşullarını sağladıkları durumda üniversitelerde, kamuya ait eğitim araştırma hastanelerinde, özel ya da vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışma imkanları bulabilirler. Tıp doktorları ayrıca günümüzde sayıları hızla artan ve sağlık teknolojileri alanında çalışan firmalarda, yeni tanı ve tedavi teknolojileri, araç ve gereçleri geliştiren firmalarda ya da ilaç araştırma geliştirme sahalarında çalışma imkanı bulabilirler. Sağlık kurum ve kuruluşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, özel sigorta şirketlerinde yönetim kısmında çalışabilir. Özellikle temel bilimler ve disiplinler arası alanda hekimler için pek çok lisansüstü eğitim seçeneği mevcut olup ulusal ve uluslararası projelerde çalışma imkanları bulunmaktadır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi ERASMUS+, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programlarına dahildir. Ayrıca 19 Temmuz 2018’de The University of Texas MD Andersan Cancer Center (Amerika Birleşik Devletleri) ve Medical University (Plovdiv-Bulgaristan) ile karşılıklı iş birliği anlaşması yapılmıştır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi bilimsel ve sosyal etkinlikler açısından oldukça aktiftir. İzmir Demokrasi Üniversitesi ve diğer üniversitelerden gelen pek çok katılımcı ve öğretim üyesinin katkıları ve Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin iş birliği ile 2019 yılından itibaren yaklaşık 100 adet bilimsel ve sosyal faaliyet gerçekleştirilmiştir. 11 Mart 2020’de ilk COVID-19 vakasının ilanı ve çeşitli önlemlerin alınması ile başlayan zorlu süreçte fakültemiz etkinliklerine devam etme kararlılığını sürdürmüştür. Bu süreçte 2019 ve 2020’de geniş katılımlı uluslararası tıp kongremiz IMCIDU büyük başarıya imza atmıştır. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrencilerimiz bu aktivitelere ve kongrelerimize seyirci değil düzenleyici olarak aktif görev almakta ve bilimsel çalışmalarda görev almaları teşvik edilerek kongrede aktif katılım göstermeleri teşvik edilmektedir.

 1.  
 2. 1. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde özellikle ilk üç senede göreceğimiz laboratuvar dersleri için uygun şartlarımız olacak mı?

  - Okulumuzun asgari tüm uygulama laboratuvarları bulunmakta olup tüm dersler kendi öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir.

 3.  
 4. 2. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin şu anki konumu nerede ve bulunduğu yerden taşınması söz konusu mu?

  - Tıp Fakültesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzelyalı Sağlık Yerleşkesi (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Yanı)’nde bulunmaktadır (Mehmet Ali Akman Mahallesi, 13. Sokak No:2 Güzelyalı Konak /İzmir). Tıp fakültesinin kampüs alanına geçmesi şu an için söz konusu değil.

 5.  
 6. 3. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde benim de aktif olarak katılabileceğim sosyal ve bilimsel etkinlikler gerçekleşiyor mu?

  - İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak her ay çeşitli sosyal etkinlik ve bilimsel aktivitelere ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca her yılın son çeyreğinde IMCIDU (International Medical Congress of Izmir Democracy University) isimli uluslarası kongremizde ulusal ve uluslararası katılımcıların aktardığı tıptaki güncel gelişmeleri takip etme ve kongre düzenlenme aşamalarında aktif görev alma şansınız bulunmaktadır. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen sosyal ve bilimsel etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiyi http://tip.idu.edu.tr/ adresinden ve sosyal medyadan ([at]idutipfakültesi) öğrenebilirsiniz.

 7.  
 8. 4. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandığımda ulaşım ve konaklama konusunda sorun yaşar mıyım?

  - Sağlık yerleşkemiz Fahrettin Altay Metro durağı’na yürüyerek 8 dakika uzaklıkta bulunmaktadır. Ayrıca yerleşke binasının yakınında otobüs durakları yer almaktadır. Yürüyerek 5 dakikada sahildeki Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Tramvay Durağı’na ulaşabilirsiniz. Sağlık yerleşkemiz oldukça merkezi bir konumdadır. Ulaşım avantajları ve çevrede yer alan pek çok özel yurt, KYK yurdu ve kiralık evler konaklama konusunda sizlere yardımcı olacaktır.

 9.  
 10. 5. Tıp Fakültesi’ndeki eğitim hayatımız boyunca sağlık yerleşkesinde mi olacağız?

  - Hayır. İlk 3 sene İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi Binası’nda temel tıp eğitimi aldıktan sonra stajlarınız Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi’nde devam edeceksiniz.

 11.  
 12. 6. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Akredite midir?

  - Tıp Eğitimi AD koordinasyonunda Entegre sistemi uygulanmakta olup akreditasyon süreçlerine uygun eğitim planlamaları yapılmaktadır. Ancak Akreditasyon için mezun verme şartı bulunmaktadır. İlk mezunlarımızı verdikten sonra akreditasyon başvurusu gerçekleştirilecektir.

 13.