Eğitim Hedeflerimiz
Sağlıklı insan bedeni yapısını ve fizyolojisini tanıyıp hastalıkların oluşum mekanizmalarını ve organizmada meydana getirdiği sonuçları, temel tanı ve tedavi basamaklarını kanıta dayalı bilgi ve becerilerle açıklayabilme nitelik ve yetkinliği kazandıracak şekilde Ulusal çekirdek eğitim programı ışığında eğitim programının uygulanması
Sağlık alanında karşılaşabileceği durumlara karşı mesleki ve hukuki etik yaklaşımların kazandırılması
Yaşam boyu bilgi, beceri ve tutumlarının gelişimini sağlama, bağımsız ve eleştirel düşünme yeteneklerinin kazandırılması
Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetim ve idaresi konularında bilgi ve beceri kazandırılmak
Ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi
Toplum sağlığını koruma ve geliştirme konularında halkın bilgi ve farkındalığının artmasına katkıda bulunacak faaliyet ve projelerin iç ve dış paydaşlarla birlikte yapılması
Tıp eğitiminin ulusal ve uluslararası üst seviyede standardize edilmesi ve akredite edilmesi
Tıp alanında ulusal ve uluslararası temel nitelikleri edinmiş donanımlı uzman hekim ve bilim insanlarının yetiştirilmesi için lisansüstü eğitim programlarının verilmesi ve bu programların akredite edilmesi
Sürekli mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında mezuniyet sonrası eğitim, öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetim ve idaresi konularında bilgi ve beceri kazandırılması
Araştırma Hedefleri
Bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler konusunda akademik personel ve öğrencilere gerekli eğitim desteğinin verilmesi
Bilimsel araştırma projeleri ile ulusal ve uluslararası araştırma proje destek başvuruları için gerekli eğitim ve desteğin sağlanması
Teknik alt yapı, donanım ve diğer materyallerin nitelik ve niceliksel olarak güçlendirilmesi
Bilimsel, sosyal ve kültürel projeler için öğrencilerin aktif rol alması için akademik danışmanlık sisteminin aktif olarak kullanım
Ortak kullanım protokolü ile işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarda eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin sürdürülmesi
Hizmet Hedeflerimiz
Sağlık hizmeti veren akademik personelin modern şartlarda yüksek nitelikli hizmet verebilmesi için ortak kullanım protokolü çerçevesinde yüksek kalite standartlarının oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması